Har du været udsat for en skade, kan du tilkendes en personskadeerstatning. Størrelsen heraf afhænger af skadens omfang (méngrad og tab af erhvervsevne m.m.).

Indenfor følgende områder, vil der kunne gives erstatning:

Hvis du har været udsat for en fejlbehandling (sygehus, læge m.v.), en arbejdsskade, et overfald, et trafikuheld, en ulykke eller andet har du muligvis krav på erstatning.

Vi anbefaler, at du skriver lidt om din skade i nedenstående kontaktfelt, hvorefter vi vurderer din sag og vender tilbage.

Vi har stor erfaring inden for personskadeerstatning og har ført mange retssager igennem årene.

Vi har den holdning, at det skal kunne betale sig at føre en erstatningssag hos en advokat. Derfor vurderer vi vort honorar alt efter, hvad der tilkommer dig i erstatning. Så selv om vi har brugt mange timer på din sag, men vort honorar ikke står mål med det, du får i erstatning, vil vort honorar blive reduceret, så du ved opnåelse af erstatning kommer herfra med penge i lommen efter vores honorar er betalt.

Skriv derfor til os via kontaktfeltet eller på advo@advo.dk eller ring på telefon 56 14 32 00 og få en vurdering af din sag.

Hvorfor skal du bruge en advokat?

Svaret herpå er, at du med en advokat er sikret den optimale sagsbehandling i forhold til erstatningsbeløb, da vi besidder den fornødne kompetence og viden til at køre disse sager.

Derudover er erstatningsager særdeles tunge at køre selv og mange magter det ikke/eller kan ikke klare dette på grund af skaden. Vores erfaring viser, at kører skadelidte selv en erstatningssag, bliver denne ofte en fuldtidsbeskæftigelse for skadelidte og meget belastende.

Hensigten med en erstatningssag er som udgangspunkt, at skadelidte skal have erstatning for det tab som denne har lidt.
Når du antager en advokat, kan du derfor bruge din tid og kræfter på dig selv, og din fremtid, og lade advokaten stå for, at du får den rette erstatning.