Advokatfirmaet H-E Andersen & Co.

Solrød Strandvej 79, 2680 Solrød Strand

CVR nr. DK 15768541

Tlf. 56143200

Mail:  advo@h-eandersen.dk

Advokatfirmaet H-E Andersen & Co’ historie.

Advokatfirmaet er et enkeltmandsfirma med advokat Hans-Erik Andersen som ejer.Der anvendes ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales skriftligt med klienten.

Advokatfirmaet blev grundlagt den 3. marts 1980 af advokat Hans-Erik Andersen og er dermed Køge Bugts ældste advokatkontor, som på det tidspunkt havde bopæl i Solrød Centret, men siden er flyttet til Solrød Strandvej 79, 2680 Solrød Strand.

Den 1. januar 1986 etablerede Advokatfirmaet et afdelingskontor i Hvalsø, der fungerer som mødekontor, der betjener Lejre og omegn. Sekretariatsfunktionerne varetages af Solrød-kontoret.

Advokatfirmaets specialer er især køb/salg af fast ejendom, herunder generationsskifte samt familieretlige sager, herunder testamenter, ægtepagter, fremtidsfuldmagter, generalfuldmagter, separations- og skilsmissesager, herunder ægtefælleskifte med bodelingsoverenskomst og dødsbobehandling, processager og erhvervsretlige sager i øvrigt. 

Advokatfirmaets filosofi er, at der skal være tid og plads til klienten, hvorfor Advokatfirmaet finder, at et personligt møde med klienten om det problem, der nu måtte være, er den bedste måde til at sikre en rådgivning, der matcher det behov, den enkelte klient har.

Klientkonto

Klientmidler forvaltes efter Advokatsamfundets regler for klientkonti. Klientmidlerne indsættes og forrentes på klientkonti hos advokatfirmaets bankforbindelese:

Danske Bank, Solrød afd.

Reg.nr:        . 4865

Konto nr.:       3349500817

Klienternes indbetalinger er omfattet af de almindelige regler om indskydergaranti, der dækker op til 100.000 Euro.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til Lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til  beløb svarende til 100.000 Euro (ca 750.000 Dkr.)

Klienters opmærksomhed henledes på: At dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, som klienten har, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlig regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige forhold. Her dækkes beløb op til 10 mio. Euro indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat. Dette gælder uanst om indskuddet står på en særskilt konto.

Der henvises til nærmere oplysninger om garantiordningen på Garantiformuens hjemmeside  www.gii.dk  .

Advokatbeskikkelse.

Advokater hos Advokatfirmaet H-E Andersen & Co er beskikket med bestalling som advokat af Justitsministeriet og er en del af Advokatsamfundet.

Forsikring.

Advokatfirmaets ansvarsforsikring og garanti er tegnet hos Forsikringsselskabet CNA Hardy under police nr. DKFL 10234724.

Forsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatfirmaet H-E Andersen & Co, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Forsikringen omfatter enhver advokat hos Advokatfirmaet H-E Andersen & Co.

Tvister.

Advokater hos Advokatfirmaet H-E Andersen & Co er omfattet af Advokatsamfunders tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. Retsplejelovens § 126.

Endvidere er advokater underlagt de advokatetiske regler, herunder de regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet. Reglerne herom kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside:   www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet H-E Andersen & Co og/eller utilfredshed med en af Advokatfirmaet H-E Andersen & Co advokaters adfærd, kan klienten i påkommende tilfælde klage over salærets størrelse og/eller adfærd til:  Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Mail: www.advokatnaevnet.dk.

GDPR.

Efter Databeskyttelsesforordningen skal der ske orientering om behandling af personoplysninger til omfattede personer og oplysning om, hvilke rettigheder de registrerede har.

1. Dataansvarlig.

Advokatfirmaet H-E Andersen & Co., CVR nr. DK 15768541, er dataansvarlig.

Såfremt du har spørgsmål til vor behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på enten mail: advo@h-eandersen.dk, eller telefon 5614 3200, hvorefter du vil blive kontaktet af den relevante dataansvarlige.

2. Generelt om indsamling af dato.

Advokatfirmaet H-E Andersen & Co arbejder primært digitalt og modtager som følge heraf mange og forskellige oplysninger samt dokumenter fra vore klienter, men også fra mæglere i forbindelse med handel med fast ejendom.

Disse data opbevares digitalt på vor hovedserver. Der vil ofte være personoplysninger i de dokumenter, vi modtager.

Oplysningerne kan vedrøre vore klienter eller andre personer, som indgår i de sager, Advokatfirmaet behandler og hidrøre fra modparter, andre rådgivere, domstole og myndigheder i øvrigt.

Det kan også være offentligt tilgængelige oplysninger, som vi selv indsamler.

Oplysningerne kan være navn, adresse, kontaktinfo, cpr.nr. samt andre personfølsomme oplysninger, alt afhængig af sagens karakter.

3. Formål og grundlag.

Formålet med eventuelt at indhente oplysninger, er herefter at kunne behandle oplysningerne for på den måde at kunne varetage klientens interesse i den konkrete sag.

Behandlingen sker efter de i Databeskyttelsesforordningen gældende regler samt Databeskyttelsesloven.

Ved Advokatfirmaet H-E Andersen & Co indhentelse af enhver personfølsom oplysning, afvejes hensynet til Persondatabeskyttelsen over for hensynet til sagens førelse.

I sager, som omfattet af Hvidvaskloven, indhenter Advokatfirmaet H-E Andersen & Co identitetsoplysninger m.v. på vore klienter for at opfylde lovens krav herom. Grundlaget for denne behandling følger af Hvidvasklovens § 11.

4. Videregivelse af oplysninger m.v.

Advokatfirmaet H-E Andersen & Co stiller ikke personoplysninger til rådighed for andre med henblik på markedsføring eller lignende formål.

Personoplysninger videregives alene, dersom det er nødvendigt for klientens interesse.

Modtagere af disse personoplysninger vil eksempelvis være domstole, myndigheder, sagkyndige der skal afgive erklæringer, modparter og deres rådgivere.

I sager, som er omfattet af Hvidvaskloven, videregiver Advokatfirmaet identitetsoplysninger m.v. i det omfang, vi er forpligtede hertil ifølge loven.

Advokatfirmaet overfører normalt ikke data udenfor EU. Hvis en sådan overførsel skal finde sted, vil Advokatfirmaet overholde Databeskyttelseslovgivningen og træffe de ifølge lovgivningen nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Advokatfirmaet udvikler løbende vore sikkerhedspolitikker og -procedurer, således at vore systemer er sikre og beskyttede. Det er kun personer som har et legitimt behov for at behandle personoplysninger til de nævnte formål, der har adgang til personoplysninger.

5. Opbevaringsperiode.

Advokatfirmaet H-E Andersen & Co opbevarer personoplysninger, så længe der er en relevant, retlig interesse heri. Såfremt der er en sådan relevant, retlig interesse, vil opbevaringen kunne ske i en længere periode. I sager, som er omfattet af Hvidvaskloven, opbevarer Advokatfirmaet, jfr. de gældende regler på området, alle relevante identitetsoplysninger i 5 år efter sagens afslutning.

De registrerede har efter Databeskyttelsesforordningen følgende rettigheder i forhold til det registrerede:

– Ret til at få indsigt i de oplysninger, Advokatfirmaet behandler

– Ret til at få urigtige oplysninger rettet eller slettet – ret til i særlige tilfælde at få slettet oplysninger, inden tidspunktet for vor almindelige generelle sletning

– Ret til i visse tilfælde at få begrænset behandlingen, så den fremover – bortset fra opbevaring – kun må ske efter samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser,

– Ret til i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vor ellers lovlige behandling af oplysningerne, og

– Ret til at modtage de registrerede personoplysninger i struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og at få overført personoplysningerne til en anden dataansvarlig uden hindring.

Advokatfirmaet H-E Andersen & Co kan i forbindelse med registreredes  rettighedsudøvelse stille krav om relevant legitimation.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på  www.datatilsynet.dk.

Du kan indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på   www.datatilsynet.dk.